Det kan være vanskeligt at overskue, hvor kommunen mest hensigtsmæssigt sætter ind. 
En foranalyse af et enkelt driftsområde eller en foranalyse af de samlede driftsområder kan give det overblik, der skal til, og sikre at man sætter ressourcerne ind, hvor der kan skabes såvel umiddelbare som langsigtede forandringer. Ligeledes kan foranalyserne også tydeliggøre, at der ligger uudnyttede ressourcer eller viden i organisationen, der med fordel kan bringes i spil. 
Det handler for Schelde Frederiksen Consult ikke kun om, at kommunens best practice afdækkes, men også at best practice udvikles til next practice, så alle de velfungerende indsatser får mulighed for, at udvikle sig yderligere og sprede sig til de øvrige dele af organisationen. 

Schelde Frederiksen Consult udarbejder foranalyser i tæt samarbejde med kommunen og de relevante parter, så det sikres, at foranalysen giver et klart og realistisk billede af situationen og kommer omkring de temaer, der er nødvendige for, at foranalysen kan skabe det mest hensigtsmæssige grundlag for de fremtidige indsatser. 

Schelde Frederiksen Consults foranalyser udarbejdes med afsæt i den enkelte kommunes situation og ikke ud fra standardiserede skabeloner. 
Der udarbejdes derfor altid en individuel foranalyse, hvor form og indhold på foranalysen skabes i tæt dialog med den enkelte kommune, således at det sikres, at foranalysen giver de svar kommunen har behov for. I naturlig forlængelse af foranalysens anbefalinger indgår der i opgaveløsningen en sparring og opfølgning på implementering af udvalgte ændringer i driften efter 10-12 uger. 

 

Klik her for at se et eksempel på en foranalyse